admin

最新分享81个可用的VIP电影解析接口

admin 分享 2021-04-24 919浏览 0

12月13日更新用接口

使用方法:在接口地址=后面加上视频地址回车就可以解析VIP电影了。

比如你用下面的第一个接口地址:http://jx.618g.com/?url=

然后VIP电影链接如:https://www.iqiyi.com/v_19rsho8w7c.html

合成的链接就是:http://jx.618g.com/?url=https://www.iqiyi.com/v_19rsho8w7c.html

直接复制到浏览器就能看了,是不是很66666

接口表:

http://jx.618g.com/?url=

http://api.baiyug.vip/index.php?url=

https://z1.m1907.cn/?jx=

https://jx.618g.com/?url=

https://www.1717yun.com/jx/ty.php?url=

https://cdn.yangju.vip/k/?url=

https://api.sigujx.com/?url=

https://vip.jaoyun.com/index.php?url=

https://jx.618g.com/?url=

https://api.bbbbbb.me/jx/?url=

https://www.myxin.top/jx/api/?url=

https://jiexi.071811.cc/jx.php?url=

https://jx.wslmf.com/?url=

https://jx.dy-jx.com/?url=

https://vip.mpos.ren/v/?url=

https://jqaaa.com/jx.php?url=

https://jx.598110.com/index.php?url=

https://jx.bwcxy.com/?v=

https://jx.rdhk.net/?v=

https://jx.fo97.cn/?url=
https://www.kpezp.cn/jlexi.php?url=
https://jx.ivito.cn/?url=
https://api.927jx.com/vip/?url=
https://api.tv920.com/vip/?url=
https://www.ka61b.cn/jx.php?url=
https://api.lhh.la/vip/?url=
https://api.sumingys.com/index.php?url=
https://api.8bjx.cn/?url=
https://v.qianyicp.com/v.php?url=
https://mcncn.cn/?url=
https://jx.f41.cc/?url=
https://www.ckmov.vip/api.php?url=
https://cn.bjbanshan.cn/jx.php?url=
https://jx.mw0.cc/?url=
https://www.33tn.cn/?url=
https://jx.1ff1.cn/?url=
https://jx.000180.top/jx/?url=
https://py.ha12.xyz/sos/index.php?url=
https://www.administratorw.com/video.php?url=
https://jiexi.380k.com/?url=
https://jx.wslmf.com/?url=
https://okjx.cc/?url=
http://jx.ejiafarm.com/dy.php?url=

http://jx.quanmingjiexi.com/?url=

版权声明:
    “邓先生工作室”文章为自撰和网摘为一体,网摘文章及图片版权归原作者所有,转载本文请注明出处,请勿用于商务用途。如有侵犯您的权益,请及时联系toneydeng@qq.com予以删除!
发表评论